Committee on Education studies of the Polish Academy of Sciences

Committee on Education studies is an autonomous collegial body representing pedagogy and education researchers associeted in the Polish Academy of Sciences. established in 1953. Its members are elected in secret ballot among members of the Academy and senior academic stuff members.

Our activities include:

- analyzing and evaluating the progress of the field of education studies

- analyzing and evaluating educational systems

- organizing sessions, semminars, conferences and popularizing academic research in the field of education

- confronting education studies problems and dillemas

- initiating and developing partnership and collaboration with international academic institutions

- auditing, evaluating and advising academic institutions in the field of education

- publishing academic expertises

- organizing workshops and courses for the aims of education systems and education studies

- analyzing the results of education policies proposed and implemented by lawmakers and government authorities

- Researching and promoting new concepts and solutions for education, especially in the field of teachers training.

Committee’s experts advise Polish Ministry of Education on planning and implementing systemic reforms. We publish academic journals: Yearly Journal of Education, Education Studies. Since 1997 commitee organizes annual Young Educators Summer Schools.

Committee’s former Presidents: prof. Bogdan Suchodolski (1953-1973), prof. Wincenty Okoń (1974-1984), prof. Heliodor Muszyński (1984-1993), prof. Tadeusz Lewowicki (1993-2007), prof. Stefan M. Kwiatkowski (2007-2010), prof. Bogusław Śliwerski (2011-present).

 

Zakres działania
 

Komitet Nauk Pedagogicznych jest samorządną reprezentacją uczonych reprezentujących pedagogikę, która służy integrowaniu akademików z całego kraju wokół najważniejszych problemów i zadań polskiej pedagogiki.

Komitet został powołany w 1953 r. W skład KNP wchodzą profesorowie pedagogiki wybierani co cztery lata w tajnych wyborach przez samodzielnych pracowników naukowych oraz członkowie Akademii. Do zadań komitetu należy w szczególności:

 analizowanie i ocena rozwoju nauk pedagogicznych,
 rozważanie istotnych problemów pedagogiki,
 organizowanie sesji i konferencji naukowych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych,
 inicjowanie i rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi,
 przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb nauk pedagogicznych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek nadzorujących te instytucje,
 przygotowywanie ekspertyz naukowych,
 diagnozowanie stanu oświaty,
 kształcenie kadr akademickich i oświatowych w dziedzinie pedagogiki,
 ocenianie poczynań reformatorskich w systemie edukacji narodowej,
 opracowywanie nowych koncepcji i propozycji rozwiązań modelowych dotyczących oświaty, kształcenia i doskonalenia kadr naukowych w dziedzinie pedagogiki oraz kształcenia nauczycieli.

KNP od 1979 r. organizuje Letnie Szkoły Młodych Pedagogów (od 2019 r. noszą one imię Profesor Marii Dudzikowej), zaś jego członkowie przygotowują opinie i ekspertyzy dla ministerstw np. MEN, MNiSW, MKiDN oraz władz uczelni i jednostek akademickich, w których kształci się pedagogów oraz nauczycieli. Komitet wydaje serie publikacji książkowych ("Pedagogika w Nauce i Praktyce"; "Kultura Szkoły" i "Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki") oraz własne czasopisma (”Rocznik Pedagogiczny”, "Polish Journal of Educational Studies" - poprzednia nazwa - “Studia Pedagogiczne”, "Parezja").
KNP PAN patronuje także uczelnianym periodykom naukowym ("Problemy Wczesnej Edukacji", "Studia z Teorii Wychowania", "Pedagogika Społeczna", "Resocjalizacja Polska", "Biuletyn Historii Wychowania", "Przegląd Pedagogiczny", "Paedagogia Christiana", "Chowanna", "Forum Pedagogiczne", "Horyzonty Wychowania").


Przewodniczącymi KNP byli w latach:

1953-1973 - prof. Bogdan Suchodolski,

1974-1984 – prof. Wincenty Okoń,

1984-1993 - prof. Heliodor Muszyński,

1993-2007 - prof. Tadeusz Lewowicki,

2007-2010 - prof. Stefan M. Kwiatkowski,

2011-2019 - prof. Bogusław Śliwerski.