O Komitecie Nauk Pedagogicznych

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN jest samorządną reprezentacją nauk pedagogicznych, służącą integrowaniu uczonych z całego kraju, wchodzącą w strukturę korporacyjną PAN, tzn. w skład I Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

Komitet został powołany w 1953 r., a w jego skład wchodzą profesorowie pedagogiki wybierani przez właściwe środowiska naukowe oraz członkowie Akademii.

Przewodniczący KNP:

1953-1973 prof. Bogdan Suchodolski,

1974-1984 – prof. Wincenty Okoń,

1984-1993 prof. Heliodor Muszyński,

1993-2007 prof. Tadeusz Lewowicki,

2007-2010 prof. Stefan M. Kwiatkowski

2011 - prof. Bogusław Śliwerski

 

Komitet Nauk Pedagogicznych działa na podstawie § 44 Statutu Polskiej Akademii Nauk, a jego skład pochodzi z wyborów przeprowadzanych zgodnie z Regulaminem trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów. Organami Komitetu są Przewodniczący, 3-5 zastępców oraz Prezydium. W skład Prezydium Komitetu wchodzą: Przewodniczący, zastępcy, sekretarz naukowy Komitetu oraz członkowie w liczbie nie większej niż 7 osób.

 

Więcej informacji o działalności Komitetu na stronie: http://www.pan.uz.zgora.pl/