Uchwała Nr 1 (3) /20121 Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie regulaminu trybu działania Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Komitet Nauk Pedagogicznych działa na podstawie § 44 Statutu Polskiej Akademii Nauk, a jego skład pochodzi z wyborów przeprowadzanych zgodnie z Regulaminem trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów.

 2. Organami Komitetu są Przewodniczący oraz Prezydium

 3. W skład Prezydium Komitetu wchodzą: Przewodniczący, 5 zastępców, sekretarz naukowy

  Komitetu oraz członkowie w liczbie nie większej niż 7 osób.

  §2

 1. Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu zwołuje i przewodniczy im

  Przewodniczący Komitetu. Posiedzeniom może także przewodniczyć wyznaczony przez

  Przewodniczącego Zastępca Przewodniczącego Komitetu.

 2. Przewodniczący może również zwołać posiedzenia, o których mowa w ust. 1 na wniosek co

  najmniej 30 procent członków Komitetu.

 3. Posiedzenia plenarne komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu odbywają się co najmniej

  cztery razy w roku kalendarzowym.

  §3
  Przewodniczący zawiadamia o terminie posiedzenia plenarnego Komitetu i terminie posiedzenia nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Zawiadomienia mogą być przekazane drogą komunikacji elektronicznej zgodnie z

  wskazanym przez członków Komitetu adresem mailowym.

  §4
  1 Podstawa prawna: Ustawa o PAN, Statut PAN oraz uchwała Nr 28 Prezydium PAN z dnia 26 maja 2011 r.

1

Zebranie plenarne Komitetu podejmuje uchwały czy stanowisko w sprawach (zadania):
1) regulaminu trybu działania Komitetu;
2) powoływania zespołów, komisji i sekcji zadaniowych Komitetu oraz patronowania zespołom subdyscyplinarnym, których uczestnikami nie są członkowie Komitetu;
3) instytucjonalizacji pedagogiki w strukturze PAN;
4) istotnych problemów pedagogiki jako dyscypliny naukowej oraz jej środowiska naukowego;
5) ekspertyz i prognoz naukowych;
6) opiniowania wniosków o nagrody m.in. PAN, MNiSW, MEN czy Prezesa Rady Ministrów;
7) wysuwania kandydatów do nagród za wybitne osiągnięcia naukowe w poprzednim roku;
8) opiniowania kandydatów na członków korespondentów PAN;
9) polityki szkolnictwa wyższego i nauki oraz polityki oświatowej ministerstwa edukacji narodowej czy innych resortów;
10) zgłaszanie do składu Komitetu kandydatów na specjalistów reprezentujących różne dyscypliny wiedzy i nauki;
11) sprawozdań zespołów naukowych utworzonych przy Komitecie;
12) wydawania czasopism Komitetu oraz serii wydawniczych i raz na dwa lata przeprowadza ich ocenę;

§5
Prezydium Komitetu, podejmuje uchwały, w szczególności w sprawach:

1) ogólnych kierunków działalności Komitetu, tworzenia i modyfikowania planu pracy na kadencję;
2) opiniowania powoływania, znoszenia i oceny działalności zespołów, komisji i sekcji;
3) objęcia patronatem Komitetu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;

4) nadsyłanych przez podmioty, które nie są związane z Komitetem apeli, wniosków, memoriałów itp.;
5) nadzorowania wykonywania uchwał plenarnych Komitetu;
6) przygotowania materiałów na posiedzenia plenarne Komitetu;

7) składu rad redakcyjnych i komitetów redakcyjnych wydawnictw Komitetu. 8) dokonywania oceny okresowej wydawnictw Komitetu;
9) przygotowywania sprawozdania z działalności każdego roku;

2

§6 Przewodniczący Komitetu, w szczególności:

1) kieruje bieżącymi pracami Komitetu;
2) zwołuje zebrania plenarne Komitetu oraz jego Prezydium co najmniej cztery razy w roku; 3) zarządza głosowania uchwał Komitetu w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej w sprawach nie cierpiących zwłoki;
4) składa Dziekanowi Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych roczne sprawozdanie z bieżącej działalności Komitetu i jego członków;
5) uczestniczy w Zgromadzeniu Ogólnym PAN na podstawie zaproszenia Prezesa PAN;
6) występuje z wnioskami do Dziekana Wydziału czy do Prezesa Akademii w sprawach wskazanych przez członków Komitetu;
7) koordynuje działalność naukową i organizacyjną zespołów, komisji i sekcji Komitetu;
8) współdziała z przewodniczącymi pozostałych komitetów naukowych PAN;
9) reprezentuje Komitet na zewnątrz, a w razie jego nieobecności jeden z upoważnionych przez niego zastępców.

§7

1) Członkowie Prezydium Komitetu oraz specjaliści działają w porozumieniu z Przewodniczącym.
2) W ramach uzgodnionych z Przewodniczącym obowiązków rozliczają się z ich realizacji z końcem każdego roku.

§8
Z posiedzenia plenarnego Komitetu i z posiedzenia Prezydium Komitetu sekretarz techniczny

sporządza protokół, który podpisuje wraz z osobą przewodniczącą posiedzeniu Komitetu.

§9
1. Uchwały Prezydium i Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą

większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków.
2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków.
3. Stanowisko podejmowane jest w glosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3

4. W sprawach niecierpiących zwłoki, przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 10

 1. WramachKomitetumogądziałaćkomisje,sekcjeizespołyzadaniowezgodniezart.

  33 ustawy o PAN oraz § 6 ust. 5 uchwały Nr 28 Prezydium PAN z dnia 26 maja 2011

  r.

 2. WstrukturzeKomitetupowołujesięnastępującekomisje:

  1. Komisjads.czasopismiwydawnictw

  2. Komisjads.nagródnaukowych

  3. Komisja ds. kształcenia młodej kadry

  4. Komisjads.politykiszkolnictwawyższego

  5. Komisja ds. polityki oświatowej

  6. Komisja ds. informacji

  7. Komisjawyborcza.

 3. Do struktur określonych w ust. 1 wchodzą jedynie członkowie Komitetu.

 4. W Komitecie działają na rzecz integrowania uczonych z całego kraju zespoły zadaniowe, z którymi współpracują naukowcy czy profesjonaliści, także niebędący członkami Komitetu.

 5. Osoby współpracujące z zespołami zadaniowymi Komitetu określonymi w ust.4. nie mają statusu członków komitetu naukowego.

  § 11

1. Komitet dokonuje wyboru do swojego składu kandydatów na specjalistów i ekspertów,

których na jego wniosek powołuje dziekan Wydziału I.
2. Specjalista bierze udział w pracach Komitetu na zaproszenie Prezydium do wykonania

konkretnego zadania.

§ 12

 1. Regulamin uchwala zebranie plenarne Komitetu w głosowaniu jawnym.

 2. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego prace Wydziału I PAN.